Ливадарка

Плодното тело е составено од шапка и дршка. Шапката е широка од 2-5 cm, а дршката е висока од 2-10 cm. Расте на чисти места, по пасишта, ливади и полиња. Плодните тела формираат кругови, кои поради нејзиното име се наречени самовилски ора.

Печурките содржат многу биолошки активни компоненти кои во комбинација со важните нутриенти се исклучително ефикасни во превенција и лекување на низа здравствени нарушувања. Голем број научни истражувања ги потврдуваат позитивните ефекти од употребата на печурките токму во медицински цели.

Дејствуваат стимулативно на организмот и го зајакнуваат имунолошкиот систем.

Преработката се врши во строго контролирани услови, се применува седум степен надзор на квалитет и рачно селектирање.