Свеж вргањ

Свеж вргањ – расте во шуми и е во микориза со дрвјата. Плодните тела се јавуваат на површината од земјата и растат поединечно или групно. Претставува соодветна замена за месо и може да се конзумира приготвен на скара како филети или како додаток во сосови. Во свежа состојба се чува неколку денови на одржување во ладилник.